Disclaimer

Deze website is voornamelijk bestemd voor het verstrekken van informatie. De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Hoewel WERKC tracht deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. De informatie op deze website is voorts louter informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. WERKC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/ of onjuistheid van de op website verstrekte informatie en/ of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. WERKC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website.
Deze website van WERKC bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door WERKC worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. WERKC geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
WERKC garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar verzonden e-mails of andere elektronische berichten.
WERKC kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling/ begeleiding op basis van informatie op deze website. Informatie of verzending van informatie via deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij WERKC. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WERKC niet toegestaan. In het bijzonder merkt WERKC op dat het teken “WERKC” door WERKC als Benelux woordmerk zijn geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Voorts is het logo van WERKC geregistreerd als Benelux beeldmerk. Enig gebruik door anderen van deze merken is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WERKC.