Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van WERKC
 ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door WERKC, aan opdrachtgever alsmede alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
1.2
Door ondertekening van enig overeenkomst met WERKC waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart de opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen en deze te hebben aanvaard.
1.3
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN
2.1
Alle aanbiedingen van WERKC zijn vrijblijvend. WERKC heeft het recht een aanbieding binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2
Aanbiedingen of offertes zijn twee (2) weken geldig
2.3
Indien in een acceptatie van een offerte door de opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen zijn aangebracht, komt de overeenkomst slechts tot stand als WERKC aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht in te stemmen met de afwijkingen ten opzichte van de offerte.
ARTIKEL 3 DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1
Levering van diensten neemt een aanvang op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende overeenkomst in het bezit is van WERKC.
3.2
De overeenkomst wordt aangegaan steeds voor de duur van een (1) jaar en kan door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen tegen het einde van de overeengekomen periode.
3.3
Opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na openbaarmaking van een prijswijziging anders dan een prijswijziging conform het prijsindexcijfer.
ARTIKEL 4 DIENSTEN
4.1
De bedrijfsartsvan WERKCverricht diensten op initiatief en in opdracht van opdrachtgever.
4.2
Basale competenties van de bedrijfsarts zijn geborgd in het kwaliteitssysteem van SGRC (basale competenties: verzuimbegeleiding; overleg met werkgever, behandelaars en UWV; arbeidsomstandighedenspreekuur; PAGO/PMO; toetsing van de RI&E en aanstellingskeuringen).
4.3
De bedrijfsarts spant zich in om de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te voeren. Van toepassing zijn de volgende stukken van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB): De Beroepscode voor Bedrijfsartsen, en , Addendum bij het contract tussen Opdrachtgever en Zelfstandige Bedrijfsarts.
4.4
Behoudens de in 4.3 bedoelde wettelijke termijnen, volgt de bedrijfsarts in zijn dienstverlening de voor de opdrachtgever geldende en door deze expliciet aangegeven bijzondere verplichtingen jegens verzekeraars.
4.5
In deze voorwaarden wordt onder werkdag verstaan: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen.
4.6
Voor het spreekuur geldt een annuleringstermijn van minimaal een (1) werkdag. Bij niet tijdig annuleren worden diensten volledig in rekening gebracht.
ARTIKEL 5 INTERVENTIES
5.1
Onder interventie wordt verstaan, het vroegtijdig en adequaat ingrijpen bij gesignaleerde klachten die aan het verzuim van een werknemer ten grondslag liggen. Alsmede het voorkomen van verzuim door middel van het aanbieden van bijzondere vormen van (preventieve) therapieën en overige middelen welke alle ten doel hebben de terugkeer naar het (eigen) werk voor de werknemer te bespoedigen dan wel om uitvallen te voorkomen.
5.2
Interventies vinden uitsluitend plaats met instemming en voor rekening van de opdrachtgever en met medewerking van de desbetreffende werknemer.
5.3
WERKC
kan niet garanderen dat de interventie slaagt, doch zal zich binnen het kader van de feitelijke mogelijkheden daartoe zo veel mogelijk inspannen.
ARTIKEL 6 INSCHAKELEN DERDEN
6.1
WERKC
mag werkzaamheden uitbesteden.
6.2
In geval van ziekte, vakantie of anderszins kan de bedrijfsarts vervangen worden door een collega bedrijfsarts indien mogelijk.
6.3
WERKC ziet er in die gevallen op toe dat de dienstverleners die de dienst daadwerkelijk uitvoeren, voldoen aan de kwaliteitseisen van de SGRC/NVAB.
ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
7.1
Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de opdracht door WERKC
.
7.2
Opdrachtgever draagt zorg voor de administratie en organisatie rond de dienstverlening, zoals het informeren van de werknemer over een afspraak met de bedrijfsarts, het bijhouden van het re-integratiedossier, case-management, correspondentie met de UWV, etc.
7.3
Opdrachtgever ziet erop toe dat diens werknemers uitvoering geven aan de op hen rustende wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkhed en in het kader van de in artikel 4 genoemde diensten.
7.4
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid alle verstrekte informatie en gegevens.
ARTIKEL 8 OVERMACHT
8.1
Ingeval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
8.2
Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
8.3
De partij die een beroep doet op overmacht verplicht zich, voor zover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen, dan wel te doen opheffen.
8.4
Onder overmacht wordt, naast wat er uit de wet en de jurisprudentie voortvloeit, mede verstaan ziekte of arbeidsongeschiktheid van de door WERKCingeschakelde bedrijfsarts.
ARTIKEL 9 PRIJZEN EN TARIEVEN
9.1
Alle door WERKC gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
9.2
WERKC berekent voor de reguliere dienstverlening een kilometervergoeding. Reiskosten naar de afgesproken locatie worden berekend op basis van de gereisde uren tegen vijftig procent van afgesproken uurtarief.
9.3
De kosten en inspanningen van WERKC samenhangend met opvragen en beoordelen van informatie uit de behandelende sector, alsmede die voor het uitoefenen van de verwijsfunctie van WERKC worden doorberekend, vermits tevoren afgestemd met de opdrachtgever en voor zover ze niet vergoed worden door een verzekeraar of derden.
9.4
WERKC is gerechtigd prijsaanpassingen door te voeren. Prijsaanpassing vindt jaarlijks per 1 januari plaats op basis van de ontwikkelingen in het totaalindex cijfer van het CBS.
9.5
Alle door WERKC gefactureerde bedragen zijn gebaseerd op de reële tijdsbesteding en het overeengekomen uurtarief.
9.6
Ingeval het aantal werknemers van invloed is op hetgeen de opdrachtgever aan WERKC verschuldigd is, wordt uitgegaan van het door de opdrachtgever opgegeven aantal werknemers.
9.7
Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek van WERKC het correcte aantal werknemers op te geven dat per gevraagde datum bij opdrachtgever werkzaam is.
ARTIKEL 10 FACTURERING EN BETALING
10.1
De facturatie van de door WERKC verrichte diensten geschiedt maandelijks op basis van een inzichtelijke factuur.
10.2
Betaling dient te geschieden binnen twee (2) weken na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.3
Klachten of bezwaren tegen de hoogte of andere onderdelen van facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien een klacht gegrond is zal WERKC adequate maatregelen
treffen.
10.4
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen WERKC van hem vordert, met hetgeen hij meent van WERKC of derden te vorderen te hebben.
10.5
Bij gebreke van tijdige betaling is WERKC gerechtigd, ter beoordeling van WERKC en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten.
10.6
Vanaf het moment waarop opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 10.2 in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze een vertragingsrente van 1,25% per maand verschuldigd, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
10.7
Vanaf het moment dat opdrachtgever op grond van het bepaalde in artikel 10.2 in verzuim is, is de opdrachtgever aan WERKC incassokosten verschuldigd van 15% over het openstaande bedrag met een minimum van €150,00.
ARTIKEL 11 WIJZIGING VAN TE LEVEREN DIENSTEN
11.1
Wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID
12.1
Indien WERKC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2
WERKC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat WERKC is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
12.3
Het bewaken van de wettelijke termijnen binnen de dienstverlening van WERKC komt voor risico van de opdrachtgever. WERKC
is dan ook nimmer aansprakelijk voor het overschrijden van de wettelijke termijnen.
12.4
WERKC is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende)
kosten, indirecte schade of indirect verlies aan derden of welke gevolgschade dan ook.
12.5
Opdrachtgever is gehouden WERKC ter zake van alle met de overeenkomst samenhangendevorderingen van derden (daarbij zijn werknemers inbegrepen) en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen te vrijwaren.
12.6
WERKC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van dezevoorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WERKC
aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan WERKC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.7
Onverminderd het in voorafgaande leden bepaalde, zal in geen geval de aansprakelijkheid van WERKC verder strekken dan het bedrag van de door opdrachtgever betaalde
vergoedingen, voor de diensten zoals gespecificeerd in de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
12.8
De aansprakelijkheid van WERKC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING
13.1
WERKC zal alle informatie verkregen van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en zullen
ervoor zorg dragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, tenzij zij rechtens gehouden zijn die informatie aan derden te verstrekken.
ARTIKEL 14 INTELLECTUEEL EIGENDOM
14.1
Met betrekking tot de door of namens WERKC geleverde producten of diensten berust het auteursrecht bij hem. De met de producten en diensten verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan WERKC worden afgegeven, worden eigendom van WERKC.
14.2
WERKC mag, met inachtneming van artikel 13, publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.
14.3
WERKC is niet aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden.
14.4
Opdrachtgever is en blijft aansprakelijk voor alle door opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens. Indien hierdoor inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht van derden vrijwaart opdrachtgever WERKC van eventuele aanspraken van derden.
ARTIKEL 15 DOSSIERBEHEER / INZAGE
15.1
De bedrijfsarts zal van alle werknemers van opdrachtgever een dossier bijhouden. In deze dossiervorming volgt hij de richtlijnen van het kwaliteitssysteem van de KNMG/ NVAB.
Op alle persoonsgegevens, van medische aard of anderszins is het privacyreglement van toepassing conform de regelgeving het College Bescherming Persoonsgegevens.
15.2
Behoudens de bedrijfsarts heeft slechts de werknemer zelf of diens gemachtigde het recht op inzage in dit dossier.
15.3
Bij beëindiging van de overeenkomst zal de bedrijfsarts het dossier overdragen aan de nieuwe bedrijfsarts van de opdrachtgever zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.
ARTIKEL 16 GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN
16.1
Klachten dienen door de opdrachtgever binnen een (1) week na vaststelling doch uiterlijk binnen een (1) maand na voltooiing van betreffende werkzaamheden schriftelijk en gedetailleerd te worden gemeld aan WERKC.
16.3
Indien een klacht gegrond is, zal WERKC de werkzaamheden alsnog doen verrichten zoals overeengekomen.
16.4
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal WERKC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.
ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
17.1
Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
17.2
Alle geschillen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
17.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
ARTIKEL 18 VINDPLAATS/WIJZIGING VOORWAARDEN
18.1
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
18.2
Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met WERKC.
———————————————
Algemene Voorwaarden downloaden als PDF-bestand.